Forretningsorden

Forretningsorden for vandsamarbejdets bestyrelse

Vandsamarbejde mellem alle almene vandværker i Favrskov Kommune


§ 1


Umiddelbart efter en generalforsamling, hvor valg til bestyrelsen har fundet sted, træder
bestyrelsen sammen og konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.


§ 2


Ordinært afholdes minimum to bestyrelsesmøder årligt.
Formanden/næstformanden indkalder til ordinære bestyrelsesmøder med mindst 8 dages
varsel med angivelse af dagsorden.
Formanden/næstformanden indkalder i øvrigt til ekstraordinære bestyrelsesmøder, hvis det
findes fornødent, eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
Indkaldelse til bestyrelsesmøde ønsket af de to eller flere bestyrelsesmedlemmer skal ske senest fire dage efter modtagelse af begæring. Et sådant møde skal afholdes inden 3 uger fra
begæringens modtagelse.
Favrskov Kommune har ret til at lade en repræsentant uden stemmeret deltage i bestyrelsens
møder. Repræsentanten skal indkaldes på samme måde og med samme varsel, som det der
gælder for bestyrelsens medlemmer.


§ 3


Efter første generalforsamling afgøres ved lodtrækning i bestyrelsen hvem der er på valg første gang.


§ 4


Formanden/næstformanden leder møderne og har ansvaret for, at alle siden sidste møde
fremkomne sager fremlægges, samt at bestyrelsesprotokollen føres og behørigt underskrives.
Ved formandens og næstformandens samtidige forfald vælger de mødende selv en for det
pågældende møde fungerende mødeleder.

Dagsorden til ordinære bestyrelsesmøder skal mindst omfatte:


1. Meddelelser fra formanden
2. Meddelelser fra kommunen (hvis repræsentant deltager)
3. Godkendelse af referat fra sidste møde
4. Status for igangværende projekter
5. Økonomisk status (kvartalsoversigt)
6. Fastsættelse af næste møde
7. Eventuelt


§ 5


Sekretæren er ansvarlig for, at bestyrelsesprotokollen føres og drager omsorg for, at alle
bestyrelsesmedlemmer, og de tilforordnede får kopi heraf inden 14 dage efter mødet.
Formanden/næstformanden har ansvaret for, at bestyrelsesbeslutninger bliver udført som besluttet.


§ 6


Kassereren er ansvarlig for selskabets regnskaber og bøger føres i overensstemmelse med
gældende lovgivning, e.v.t. ved ekstern bogførings hjælp.
Kasseren udarbejder regnskabsoversigter samt kommende års budgetter/overslag til
generalforsamlingen og fremlægger normalt disse. Kasseren er ansvarlig for dette over for den øvrige bestyrelse.
Ovennævnte udfærdigelser sker periodevis til bestyrelsesmøder i overensstemmelse med den øvrige bestyrelses ønsker.
Kassereren har prokura til en mindre kassebeholdning til daglige driftsudgifter i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning herom.
Ved uoverensstemmelser eller truende budgetoverskridelser underretter han omgående formanden sammen med forslag til afhjælpning. Sådanne sager forelægges på førstkommende
bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen kan modtage kørselsgodtgørelse efter Statens takster.

§ 7


Intet bestyrelsesmedlem må deltage i afgørelser af spørgsmål, der har personlig eller
økonomisk interesse eller betydning for medlemmet og dennes vandværk.
Om nødvendigt kan bestyrelsen beslutte at sagkyndige personer deltager i
bestyrelsesmøderne i det omfang, bestyrelsen énstemmigt tiltræder dette.
Sagkyndige, der tilkaldes til et bestyrelsesmøde, skal være anført på indkaldelsen.


§ 8


Ved eventuelle afstemninger sker afgørelsen ved simpelt flertal. Ved lige stemmetal, er
formandens stemme udslagsgivende.
Ved ændrede forudsætninger kan en bortfaldet sag altid genoptages ved senere møder.
Afgørelse kan kun træffes i sager, der er optaget i den udsendte dagsorden, med mindre sagen ikke tåler udsættelse til næste bestyrelsesmøde, og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer énstemmigt beslutter at optage sagen på dagsordenen.
En sådan sag iværksættes ikke, før fraværende medlemmer har modtaget kopi af mødereferatet.
Bestyrelsen er ikke beslutningsdygtig med mindre mindst halvdelen af de stemmeberettigede
medlemmer er til stede.
Vedtaget på Stiftende generalforsamling den. _______________________
Dirigent ___________________________________